Search

O nas

(the page will be reloaded upon selecting an option)

EUCPN, European Crime Prevention Network (Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości). Sieć ma na celu połączenie szczebla lokalnego, krajowego i europejskiego oraz promowanie wiedzy i praktyk w zakresie zapobiegania przestępczości w państwach członkowskich UE. Organizacja EUCPN powstała w 2001 r. na mocy decyzji Rady (2001/427/JHA), która została zastąpiona w 2009 r. (2009/902/JHA).

nasze cele

 • przekazywanie informacji grupom docelowym Sieci
 • rozpowszechnianie wiedzy jakościowej na temat zapobiegania przestępczości
 • wspieranie działań w zakresie zapobiegania przestępczości na szczeblu krajowym i lokalnym
 • wnoszenie wkładu w politykę i strategię UE w zakresie zapobiegania przestępczości oraz uczestniczenie w różnych aspektach zapobiegania przestępczości zgodnie z priorytetami strategicznymi UE

nasze grupy docelowe

 • praktycy i decydenci na szczeblu lokalnym
 • praktycy i decydenci na szczeblu krajowym
 • odpowiednie agencje, organizacje, grupy robocze itp., zarówno Unii Europejskiej, jak i międzynarodowe

 

co robimy

 • rozbudowujemy bazę danych EUCPN (dobre praktyki, polityka, badania itp.)
 • opracowujemy kampanie zapobiegania przestępczości
 • prowadzimy badania nad zapobieganiem przestępczości
 • dostarczamy wyniki: zestawy narzędzi, dokumenty strategiczne, biuletyny informacyjne, monitory...
 • reprezentujemy EUCPN na zewnątrz i promujemy zapobieganie przestępczości
 • organizujemy spotkania i warsztaty z udziałem ekspertów, interesariuszy, przedstawicieli komisji ds. zapobiegania przestępczości...

struktura

Na czele EUCPN stoi Rada przedstawicieli krajowych, która składa się z przewodniczącego, komitetu wykonawczego i przedstawicieli krajowych. Każde państwo członkowskie może wyłonić jednego przedstawiciela krajowego i jednego zastępcę, których wysyła na posiedzenia Sieci. Przewodniczący, który jest także członkiem zarządu, jest powoływany na okres sześciu miesięcy, zgodnie z okresami prezydencji Rady Unii Europejskiej. W komitecie wykonawczym reprezentowanych jest 6 państw członkowskich: zasiada w nim 2 przedstawicieli krajowych wybieranych przez Radę na okres 18 miesięcy oraz przedstawiciele krajowi z państw sprawujących prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w ostatnim, obecnym i 2 kolejnych półroczach. Siedziba sekretariatu EUCPN mieści się w Brukseli.